Pi bon pwogram
pou fòme disip

Yon pwogram sistematik,modèn pou fòme disip, ki konpoze de yon manyèl etidpou manm gwoup la ansanm ak RESOUS epi diskou pou lidè a.

Aktyèlman pwogram lan an Anglè, Panyòl, Franse, Pòtigè, Italyen epi KreyòlAyisyen

Kòman sa fonksyone

Pwogram konplè kòman pou w fè disip avèk gid etid epi prezantasyon yo

Dinamik pwogram lan

Nou swiv yon posesis de 4 etap pou nou ka grandi

KONNEN PLIS SOU

Plan Bondye a:Pi gwo kado li an

Ministè nou

Bi nou se pou repann verite meyè kado Bondye a, plan lanmou li pou sove lèzòm nan tout mond lan

Pataje levanjil verite a

Nou kòmanse ministè nou nan bi pou devlope yon pwogran evanjelizasyon pouede ti gwoup yo pataje levanjil verite a ak sali nan yon estrikti ki fasil poukonprann

Akademi lidè

Jwenn konesans epi materyèl w ap bezwen pou w vin yon lidè ti gwoup

KÒMANSE

Telechaje aplikasyon an pou w jwenn liv la

Ou ka kòmanse touswit, swa achte liv la oubyen jwenn aplikasyon an sou aparèyIOS oswa Android

Temwanyaj

Wè kòman plan Bondye a: pi gwo kado li a. 
Gen yon enpak sou vi nou chak jou.

Andry Quezada

FANM BIZIS
METRIZ NAN BIZNIS

“Bondye te transfòme lavi m ak metòd san parèy sa…”

Enriquez González

ETID NAN TEWOLOJI,
FESÈ EBRE

“Pa gen moun ki ka etidye plan Bondye a: Pi gwo kado li pou li rete endiferan…”

Ángel Guzmán

DOKTÈ NAN TEWOLOJI AK
NNOUVO TESTAMAN

“Sa se yon manyèl ki bon anpil, pa Selman pou nouvo konvèti yo, men pou ki vlechache konnen seyè a…”