Pataje pi gwo kado Bondye a

Jwenn konesans ak zouti ke ou bezwen pou dirije ti gwoup epi gaye levanjil lannan mitan fanmi ak zanmi.

Aktyèlman pwogram lan an Anglè, Panyòl, Franse, Pòtigè, Italyen epi KreyòlAyisyen

Kisa li ye?

Se yon zouti Bondye bay pou preche levanjil la sou tout latè.

Plan Bondye : gwo kado li!

 Li se yon pwogram fomasyon modèn sistematik  ki bay yon manyèl etid pou manm  ti gwoup yo ak yon seri resous ak not pou lidè a.

Ki jan li fonksyone?

Nap swiv yon pwosesis  de 4 etap pou yon kwasans eksponansyèl.

Vizyon plan

Nou kwè nan kwasans eksponansyèl predikasyon levanjil la, pandan nap ankouraje lidèchip nan mitan manm ti gwoup yo. 

Benefis

pwogram plan Bondye a: pi gwo kado li 
a ofri ak ti gwoup yo 5 benefis kle

Apèsi plan Bondye

A bay yon vizyon konplè sou plan Bondye a pou sove limanite

Konesans ak zouti pou lidè a

Konesans ak zouti ke lidè yo bezwen pou devlope nouvo lidè epi pataje levanjilla.

Eksperyans aprantisaj entèaktif

Eksperyans aprantisaj entèaktif ki pwodui lidèchip ak temwanaj nan mitan manm li yo.

Fasil pou elèv la li

Li bay elèv la yon eksperyans aprantisaj ki entèaktif, fasil pou li, ki baze soukesyon.

Yon modèl pou devlope lidè

Li ankouraje devlopman eksponansyèl nan pataje levanjil la pandan yap devlopelidèchip nan mitan manb yo.

KÒMANSE

Telechaje aplikasyon
an pou w jwenn liv la

Ou ka kòmanse touswit, swa achte liv la oubyen jwenn aplikasyon an sou aparèyIOS oswa Android